beats Kindle unlimited boutique BTS game

商品评论

2013年11月11日
质量一般,很一般,操作感觉很粗糙。按钮接触还不好。
报告滥用情况 固定链接

产品详细信息

1.5 颗星,最多 5 颗星
1.5,满分5
3 买家评级
5 星 0% (0%) 0%
4 星 0% (0%) 0%
3 星 0% (0%) 0%
2 星
50%
1 星
50%